آخرین تصاویر احداث سردرب دانشگاه پردیس انزلی

آخرین تصاویر سردرب دانشگاه پردیس انزلی را در ذیل مشاهده می کنید.

 

%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%84%db%8c-1

%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%84%db%8c-2

%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%84%db%8c-3

%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%84%db%8c-4