اصول شرکت

” تفکر و خلاقیت”

“کار نشد ندارد”

“پیگیری تا حصول نتیجه”

“خستگی معنی ندارد”

“ناامیدی فقط نصف روز”

امروز حیات کمپانی های زنده آمیخته است با

مهندسی دوباره، مدیریت در ابهام، عملکرد استراتژیک، آموزش و …

حالا باید دید که ما در کجای این چرخه ایستاده ایم؟

این ابرغول های تجاری بهترین الگو برای کار در دنیای مه آلود امروزه ما می باشند. پس با مرور تجربیات و عملکرد آنها می توان با چراغی حتی به “وسعت یکقدم بیشتر” ، آغازگر این ن راه دور و دراز و پر فراز و نشیب بود.Rud_Garran