افتتاح دیوار ۴٧ در رشت

photo_2015-10-08_18-26-27 photo_2015-10-08_18-26-44 photo_2015-10-08_18-27-02 photo_2015-10-08_18-27-09 photo_2015-10-08_18-27-15 photo_2015-10-08_18-27-25 photo_2015-10-08_18-27-34