بازسازی و تکمیل وب سایت شرکت

بنابر توصیه مدیرعامل شرکت و برای پویایی بیشتر سایت شرکت آغازگران توسعه همت برآن داشتیم تا تغییراتی اساسی درساختار و نوشته های سایت بدهیم.

در این کار دست تمامی دوستان را برای هم فکری و سوژه های مناسب می فشاریم.

امید است هر روز بیشتراز قبل شاهد پویایی شرکت وهمکاران گرامی باشیم.

images (1)