عکس های جدیدی از پروژه تصفیه خانه شهرک های صنعتی نقره ده آستانه اشرفیه

photo_2015-08-30_10-29-25 photo_2015-08-30_10-29-52 photo_2015-08-30_10-29-58 photo_2015-08-30_10-30-12 photo_2015-08-30_10-31-47 photo_2015-08-30_10-32-08 photo_2015-08-30_10-33-15