فهرست بهای ابنیه مصوب سال 1392 را از این قسمت می توانید دانلود کنید.

بر روی تصویر کلیک کنید.

fehrest baha aghazgaran.com