قسمتی از کتاب «پول یا زندگی شما»: تله مالی: نقشه راه قدیمی پول