اجرای رو گذر دو قوسی روستای کوده کسما - آبفار گیلان

پروژه آبرسانی به نواحی غرب گیلان روستای کوده کسما

این پروژه از اولین کارهای شرکت آغازگران توسعه بوده است که شامل لوله گذاری پلی اتیلن در سایزهای مختلف ، احداث حوضچه های شیرآلات و روگذر دوقوسی و … بوده است . این پروژه مربوط به سال 1388 می باشد.

76