پروژه مدارس مهرگان قزوین و مرحله تحویل موقت و قطعی آن

در تصاویر زیر انجام نهایی مراحل کار مدارس مهرگان قزوین را مشاهده می کنید.

این پروژه ظرف هفته جاری تحویل قطعی داده خواهد شد.

۲۰۱۶۰۱۳۱_۱۱۳۹۰۴ ۲۰۱۶۰۱۳۱_۱۳۲۲۵۷ ۲۰۱۶۰۱۳۱_۱۳۲۳۱۱ ۲۰۱۶۰۱۳۱_۱۳۲۳۲۰ ۲۰۱۶۰۱۳۱_۱۴۰۵۵۳