کتاب قوانین کار و تامین اجتماعی مختص آزمون نظام مهندسی

از این دو کتاب  عزیزانی که واسه آزمون نظام مهندسی (بخش اجراء) دارن آماده میشوند می توانند استفاده کنند.

labor-law-violations1

 

[note]Ghanoon Tamin[/note]

[note]Ghanoon Kar[/note]