نتایج نهایی نظر سنجی انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی گیلان

این یک نظرسنجی است که توسط سایت “شرکت آغازگران توسعه” انجام شده است.

کدامیک را شیک پوش تر و مرتب تر می دانید؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امینیان - هادی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بابایی - سهیل 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فلکی - محسن 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 0
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها
اطاعت و فرمان برداری و مطیع بودن (عملی نه زبانی) در کدام یک از گزینه های زیر بارزتر است؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امینیان - هادی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بابایی - سهیل 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فلکی - محسن 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 0
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها
به نظر شما کدام چهره از نظر بهره وری و بکارگیری فن آوری از دیگران ممتاز است؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امینیان - هادی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بابایی - سهیل 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فلکی - محسن 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 0
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها
خلاقیت و نوآوری را در کدامیک از چهره ی زیر بیشتر از دیگران می دانید؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امینیان - هادی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بابایی - سهیل 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فلکی - محسن 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 0
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها
از دید مهارت شغلی و تخصصی کدام یک از افراد ذیل را بر می گزینید؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امینیان - هادی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بابایی - سهیل 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فلکی - محسن 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 0
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها
از منظر شهرت خوب و خوش نامی به نظر شما کدامیک از کاندیدهای ذیل برتر از دیگران است؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امینیان - هادی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بابایی - سهیل 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فلکی - محسن 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 0
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها
به لحاظ انضباط اداری و کاری کدامیک از افراد ذیل را برتر می دانید؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امینیان - هادی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بابایی - سهیل 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فلکی - محسن 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 0
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها
با لحاظ کردن وجدان کاری کدام یک از کاندیدهای زیر را برتر از دیگری ارزیابی می کنید؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • امینیان - هادی 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • بابایی - سهیل 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
 • فلکی - محسن 0%, 0
  0
  0 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 0
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها
منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته عمران کدام ها هستند؟ فقط پنج نفر انتخاب کنید.
 • پورنصیری - ایرج 11%, 298
  298 11%
  298 - 11% از همه آراء
 • قاسمیان لنگرودی - عبدالرضا 10%, 270
  270 10%
  270 - 10% از همه آراء
 • مقدادی کاسانی - سینا 8%, 215
  215 8%
  215 - 8% از همه آراء
 • پورغفار مغفرتی - هدی 7%, 184
  184 7%
  184 - 7% از همه آراء
 • بیژن نساز - بیژن 6%, 164
  164 6%
  164 - 6% از همه آراء
 • دست پیمان - ساعد 6%, 158
  158 6%
  158 - 6% از همه آراء
 • لاهیجی - سیدجاهد 6%, 156
  156 6%
  156 - 6% از همه آراء
 • پارساقرابائی - بهزاد 5%, 148
  148 5%
  148 - 5% از همه آراء
 • بهار - آرش 4%, 121 رأی،آراء،آراء
  121 رأی،آراء،آراء 4%
  121 رأی،آراء،آراء - 4% از همه آراء
 • شعبانی - حمیدرضا 4%, 111
  111 4%
  111 - 4% از همه آراء
 • الماسی - هادی 4%, 105
  105 4%
  105 - 4% از همه آراء
 • حق پناه کوچصفهانی - محمدرضا 2%, 70
  70 2%
  70 - 2% از همه آراء
 • احمدی مقدم - حامد 2%, 66
  66 2%
  66 - 2% از همه آراء
 • کاظم زاده هریس - آیت 2%, 59
  59 2%
  59 - 2% از همه آراء
 • ابوالفتحی - محمدجواد 2%, 58
  58 2%
  58 - 2% از همه آراء
 • حسینی نسب - آزیتا 2%, 50
  50 2%
  50 - 2% از همه آراء
 • حسن نژاد فشخامی - حامد 2%, 43
  43 2%
  43 - 2% از همه آراء
 • شهباز - پیمان 1%, 40
  40 1%
  40 - 1% از همه آراء
 • رحیمی - بهنام 1%, 39
  39 1%
  39 - 1% از همه آراء
 • رزاقی فرد - علیرضا 1%, 36
  36 1%
  36 - 1% از همه آراء
 • صابر - مرتضی 1%, 33
  33 1%
  33 - 1% از همه آراء
 • اکبرزاده - حمیدرضا 1%, 33
  33 1%
  33 - 1% از همه آراء
 • اصولی طالش - هامان 1%, 32
  32 1%
  32 - 1% از همه آراء
 • شادمند - مهدی 1%, 27
  27 1%
  27 - 1% از همه آراء
 • میرزائی دورودخانی - عسگر 1%, 27
  27 1%
  27 - 1% از همه آراء
 • شکری - پیام 1%, 26
  26 1%
  26 - 1% از همه آراء
 • پورکریمی کوکنه - سعید 1%, 24
  24 1%
  24 - 1% از همه آراء
 • روائی اسپیلی - بهرنگ 1%, 24
  24 1%
  24 - 1% از همه آراء
 • پورشاهی - امیرحسین 1%, 20
  20 1%
  20 - 1% از همه آراء
 • کمالی نیا - حسن 1%, 17
  17 1%
  17 - 1% از همه آراء
 • باقری- مرتضی 0%, 14
  14
  14 - 0% از همه آراء
 • شفقتی - فرزاد 0%, 14
  14
  14 - 0% از همه آراء
 • حسینی - محمدرضا 0%, 13
  13
  13 - 0% از همه آراء
 • صمیمی املشی - ناصر 0%, 13
  13
  13 - 0% از همه آراء
 • بابائی بازنشین - بهمن 0%, 13
  13
  13 - 0% از همه آراء
 • صبوری ویشکائی - علی 0%, 12
  12
  12 - 0% از همه آراء
 • اسکندری لاسکی - داوود 0%, 11
  11
  11 - 0% از همه آراء
 • متولی کسمائی - هادی 0%, 10
  10
  10 - 0% از همه آراء
 • حبیب زاده - عباس 0%, 9
  9
  9 - 0% از همه آراء
 • ویسی - سعید 0%, 9
  9
  9 - 0% از همه آراء
 • خیرخواه رحیم آبادی - حمید 0%, 8
  8
  8 - 0% از همه آراء
 • آقازاده لاکانی - پیام 0%, 7
  7
  7 - 0% از همه آراء
 • عبدالغفور پورکاشانی- حمید 0%, 6
  6
  6 - 0% از همه آراء
 • علیزاده - مهدی 0%, 6
  6
  6 - 0% از همه آراء
 • قربانی زرکلامی - علی 0%, 6
  6
  6 - 0% از همه آراء
 • سلیمانی تکلیمی - سیدمحمد 0%, 6
  6
  6 - 0% از همه آراء
 • رضوان کپورچالی - ریاض 0%, 6
  6
  6 - 0% از همه آراء
 • ذکریاپور حسن کیاده - مهیار 0%, 5
  5
  5 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 2822
رأی دهندگان: 0
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته عمران

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته مکانیک کدام ها هستند؟ فقط یک نفر انتخاب کنید.
 • مطلبی - سیدرضا 32%, 234
  234 32%
  234 - 32% از همه آراء
 • معصوم نژاد - مجتبی 21%, 152
  152 21%
  152 - 21% از همه آراء
 • رجبی وارده سرائی - فرشید 16%, 115
  115 16%
  115 - 16% از همه آراء
 • پورحبیب - پژمان 9%, 62
  62 9%
  62 - 9% از همه آراء
 • غفوری - رضا 7%, 50
  50 7%
  50 - 7% از همه آراء
 • اقدسی مازندرانی - سیاوش 5%, 36
  36 5%
  36 - 5% از همه آراء
 • حقیقی پشتیری - دلارام 4%, 26
  26 4%
  26 - 4% از همه آراء
 • جعفری اصل - رقیه 3%, 21 رأی،آراء،آراء
  21 رأی،آراء،آراء 3%
  21 رأی،آراء،آراء - 3% از همه آراء
 • عمیدی - آیدن 2%, 11
  11 2%
  11 - 2% از همه آراء
 • باخدای پاسکیابی- رحیم 1%, 9
  9 1%
  9 - 1% از همه آراء
 • ابراهیمی - بابک 1%, 7
  7 1%
  7 - 1% از همه آراء
جمع آراء: 723
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته مکانیک