نتایج نظر سنجی انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی گیلان

این یک نظرسنجی است که توسط سایت “شرکت آغازگران توسعه” انجام شده است.

کدامیک را شیک پوش تر و مرتب تر می دانید؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • امینیان - هادی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • بابایی - سهیل ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • فلکی - محسن ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۰
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
اطاعت و فرمان برداری و مطیع بودن (عملی نه زبانی) در کدام یک از گزینه های زیر بارزتر است؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • امینیان - هادی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • بابایی - سهیل ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • فلکی - محسن ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۰
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
به نظر شما کدام چهره از نظر بهره وری و بکارگیری فن آوری از دیگران ممتاز است؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • امینیان - هادی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • بابایی - سهیل ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • فلکی - محسن ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۰
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
خلاقیت و نوآوری را در کدامیک از چهره ی زیر بیشتر از دیگران می دانید؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • امینیان - هادی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • بابایی - سهیل ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • فلکی - محسن ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۰
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
از دید مهارت شغلی و تخصصی کدام یک از افراد ذیل را بر می گزینید؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • امینیان - هادی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • بابایی - سهیل ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • فلکی - محسن ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۰
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
از منظر شهرت خوب و خوش نامی به نظر شما کدامیک از کاندیدهای ذیل برتر از دیگران است؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • امینیان - هادی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • بابایی - سهیل ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • فلکی - محسن ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۰
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
به لحاظ انضباط اداری و کاری کدامیک از افراد ذیل را برتر می دانید؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • امینیان - هادی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • بابایی - سهیل ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • فلکی - محسن ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۰
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
با لحاظ کردن وجدان کاری کدام یک از کاندیدهای زیر را برتر از دیگری ارزیابی می کنید؟
 • ابراهیم نیا - سیدمصطفی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • امینیان - هادی ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • کافی - مهرزاد (حجت) ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • بابایی - سهیل ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
 • فلکی - محسن ۰%, ۰
  ۰
  ۰ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۰
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۷
رأی دهی بسته است
منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته عمران کدام ها هستند؟ فقط پنج نفر انتخاب کنید.
 • پورنصیری - ایرج ۱۱%, ۲۹۸
  ۲۹۸ ۱۱%
  ۲۹۸ - ۱۱% از همه آراء
 • قاسمیان لنگرودی - عبدالرضا ۱۰%, ۲۷۰
  ۲۷۰ ۱۰%
  ۲۷۰ - ۱۰% از همه آراء
 • مقدادی کاسانی - سینا ۸%, ۲۱۵
  ۲۱۵ ۸%
  ۲۱۵ - ۸% از همه آراء
 • پورغفار مغفرتی - هدی ۷%, ۱۸۴
  ۱۸۴ ۷%
  ۱۸۴ - ۷% از همه آراء
 • بیژن نساز - بیژن ۶%, ۱۶۴
  ۱۶۴ ۶%
  ۱۶۴ - ۶% از همه آراء
 • دست پیمان - ساعد ۶%, ۱۵۸
  ۱۵۸ ۶%
  ۱۵۸ - ۶% از همه آراء
 • لاهیجی - سیدجاهد ۶%, ۱۵۶
  ۱۵۶ ۶%
  ۱۵۶ - ۶% از همه آراء
 • پارساقرابائی - بهزاد ۵%, ۱۴۸
  ۱۴۸ ۵%
  ۱۴۸ - ۵% از همه آراء
 • بهار - آرش ۴%, ۱۲۱ رأی،آراء،آراء
  ۱۲۱ رأی،آراء،آراء ۴%
  ۱۲۱ رأی،آراء،آراء - ۴% از همه آراء
 • شعبانی - حمیدرضا ۴%, ۱۱۱
  ۱۱۱ ۴%
  ۱۱۱ - ۴% از همه آراء
 • الماسی - هادی ۴%, ۱۰۵
  ۱۰۵ ۴%
  ۱۰۵ - ۴% از همه آراء
 • حق پناه کوچصفهانی - محمدرضا ۲%, ۷۰
  ۷۰ ۲%
  ۷۰ - ۲% از همه آراء
 • احمدی مقدم - حامد ۲%, ۶۶
  ۶۶ ۲%
  ۶۶ - ۲% از همه آراء
 • کاظم زاده هریس - آیت ۲%, ۵۹
  ۵۹ ۲%
  ۵۹ - ۲% از همه آراء
 • ابوالفتحی - محمدجواد ۲%, ۵۸
  ۵۸ ۲%
  ۵۸ - ۲% از همه آراء
 • حسینی نسب - آزیتا ۲%, ۵۰
  ۵۰ ۲%
  ۵۰ - ۲% از همه آراء
 • حسن نژاد فشخامی - حامد ۲%, ۴۳
  ۴۳ ۲%
  ۴۳ - ۲% از همه آراء
 • شهباز - پیمان ۱%, ۴۰
  ۴۰ ۱%
  ۴۰ - ۱% از همه آراء
 • رحیمی - بهنام ۱%, ۳۹
  ۳۹ ۱%
  ۳۹ - ۱% از همه آراء
 • رزاقی فرد - علیرضا ۱%, ۳۶
  ۳۶ ۱%
  ۳۶ - ۱% از همه آراء
 • صابر - مرتضی ۱%, ۳۳
  ۳۳ ۱%
  ۳۳ - ۱% از همه آراء
 • اکبرزاده - حمیدرضا ۱%, ۳۳
  ۳۳ ۱%
  ۳۳ - ۱% از همه آراء
 • اصولی طالش - هامان ۱%, ۳۲
  ۳۲ ۱%
  ۳۲ - ۱% از همه آراء
 • شادمند - مهدی ۱%, ۲۷
  ۲۷ ۱%
  ۲۷ - ۱% از همه آراء
 • میرزائی دورودخانی - عسگر ۱%, ۲۷
  ۲۷ ۱%
  ۲۷ - ۱% از همه آراء
 • شکری - پیام ۱%, ۲۶
  ۲۶ ۱%
  ۲۶ - ۱% از همه آراء
 • پورکریمی کوکنه - سعید ۱%, ۲۴
  ۲۴ ۱%
  ۲۴ - ۱% از همه آراء
 • روائی اسپیلی - بهرنگ ۱%, ۲۴
  ۲۴ ۱%
  ۲۴ - ۱% از همه آراء
 • پورشاهی - امیرحسین ۱%, ۲۰
  ۲۰ ۱%
  ۲۰ - ۱% از همه آراء
 • کمالی نیا - حسن ۱%, ۱۷
  ۱۷ ۱%
  ۱۷ - ۱% از همه آراء
 • باقری- مرتضی ۰%, ۱۴
  ۱۴
  ۱۴ - ۰% از همه آراء
 • شفقتی - فرزاد ۰%, ۱۴
  ۱۴
  ۱۴ - ۰% از همه آراء
 • حسینی - محمدرضا ۰%, ۱۳
  ۱۳
  ۱۳ - ۰% از همه آراء
 • صمیمی املشی - ناصر ۰%, ۱۳
  ۱۳
  ۱۳ - ۰% از همه آراء
 • بابائی بازنشین - بهمن ۰%, ۱۳
  ۱۳
  ۱۳ - ۰% از همه آراء
 • صبوری ویشکائی - علی ۰%, ۱۲
  ۱۲
  ۱۲ - ۰% از همه آراء
 • اسکندری لاسکی - داوود ۰%, ۱۱
  ۱۱
  ۱۱ - ۰% از همه آراء
 • متولی کسمائی - هادی ۰%, ۱۰
  ۱۰
  ۱۰ - ۰% از همه آراء
 • حبیب زاده - عباس ۰%, ۹
  ۹
  ۹ - ۰% از همه آراء
 • ویسی - سعید ۰%, ۹
  ۹
  ۹ - ۰% از همه آراء
 • خیرخواه رحیم آبادی - حمید ۰%, ۸
  ۸
  ۸ - ۰% از همه آراء
 • آقازاده لاکانی - پیام ۰%, ۷
  ۷
  ۷ - ۰% از همه آراء
 • عبدالغفور پورکاشانی- حمید ۰%, ۶
  ۶
  ۶ - ۰% از همه آراء
 • علیزاده - مهدی ۰%, ۶
  ۶
  ۶ - ۰% از همه آراء
 • قربانی زرکلامی - علی ۰%, ۶
  ۶
  ۶ - ۰% از همه آراء
 • سلیمانی تکلیمی - سیدمحمد ۰%, ۶
  ۶
  ۶ - ۰% از همه آراء
 • رضوان کپورچالی - ریاض ۰%, ۶
  ۶
  ۶ - ۰% از همه آراء
 • ذکریاپور حسن کیاده - مهیار ۰%, ۵
  ۵
  ۵ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۲۸۲۲
رأی دهندگان: ۰
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته عمران

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته مکانیک کدام ها هستند؟ فقط یک نفر انتخاب کنید.
 • مطلبی - سیدرضا ۳۲%, ۲۳۴
  ۲۳۴ ۳۲%
  ۲۳۴ - ۳۲% از همه آراء
 • معصوم نژاد - مجتبی ۲۱%, ۱۵۲
  ۱۵۲ ۲۱%
  ۱۵۲ - ۲۱% از همه آراء
 • رجبی وارده سرائی - فرشید ۱۶%, ۱۱۵
  ۱۱۵ ۱۶%
  ۱۱۵ - ۱۶% از همه آراء
 • پورحبیب - پژمان ۹%, ۶۲
  ۶۲ ۹%
  ۶۲ - ۹% از همه آراء
 • غفوری - رضا ۷%, ۵۰
  ۵۰ ۷%
  ۵۰ - ۷% از همه آراء
 • اقدسی مازندرانی - سیاوش ۵%, ۳۶
  ۳۶ ۵%
  ۳۶ - ۵% از همه آراء
 • حقیقی پشتیری - دلارام ۴%, ۲۶
  ۲۶ ۴%
  ۲۶ - ۴% از همه آراء
 • جعفری اصل - رقیه ۳%, ۲۱ رأی،آراء،آراء
  ۲۱ رأی،آراء،آراء ۳%
  ۲۱ رأی،آراء،آراء - ۳% از همه آراء
 • عمیدی - آیدن ۲%, ۱۱
  ۱۱ ۲%
  ۱۱ - ۲% از همه آراء
 • باخدای پاسکیابی- رحیم ۱%, ۹
  ۹ ۱%
  ۹ - ۱% از همه آراء
 • ابراهیمی - بابک ۱%, ۷
  ۷ ۱%
  ۷ - ۱% از همه آراء
جمع آراء: ۷۲۳
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته مکانیک